Publicitate

 

 

Ai uitat parola?

Termeni şi condiţii

I. Introducere

 1. Termenii si conditiile (denumite in continuare „T&C”) ale societăţii TRILULILU S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Bâlea nr. 9 G, corp C3, ap. 2, jud.Cluj, înregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J12/790/2007, CIF 21132390, ( denumita in continuare „TRILULILU” sau „furnizor”), reglementează drepturile şi îndatoririle reciproce ale clientului (cum este definit mai jos) şi ale furnizorului în cadrul oferirii serviciilor (cum este definit mai jos).
 2. T&C se referă la fiecare persoană (denumita in continuare “client”), care se înregistrează pe pagina de internet http://publicitate.trilulilu.ro (denumita in continuare ”pagină ”), administrată de furnizor, cu scopul de a folosi sistemul de publicitate pus la dispozitie de TRILULILU şi serviciile de reclamă pe internet ale furnizorului sau a altor servicii oferite de acesta contra unei remuneraţii aferente. Prin servicii (in continuare ”servicii”) se înţelege servicii de reclamă pe Internet care facilitează afisarea anunţurilor de reclamă in interiorul clipurilor sau filmuletelor video de pe paginile web ale site-ului www.trilulilu.ro (in continuare “site”) sau pe alte pagini web de către client cu scopul vizualizării anunţurilor date de client pe paginile web alte site-ului, precum şi alte servicii TRILULILU oferite clientului. Pe baza acestui contract, furnizorul se angajează să depună toate diligentele în raport cu posibilităţile sale care vor fi orientate către oferirea de servicii clientului, iar clientul se angajează să plătească pentru serviciile oferite.
 3. T&C fac parte integrantă din contractul încheiat între furnizor şi client referitor la furnizarea serviciului (in continuare ”contract”). Încheierea contractului este condiţionată de acceptarea T&C. Furnizarea serviciului este in continuare subordonată regulamentului de funcţionare pentru utilizarea serviciului respectiv, care se află pe pagină şi face parte din T&C (in continuare ”regulament”). Odată cu înregistrarea în acest serviciu, clientul îşi dă acordul, cu respectarea T&C, inclusiv a regulamentului, şi confirmă că a luat cunoştinţă de ele, înţelege conţinutul şi este de acord cu ele în totalitate. În aceste condiţii, orice referire la T&C presupune si referirea la regulament.

II. Înregistrarea si încheierea contractului

 1. Incheierea contractului

  Dacă nu rezultă altfel din context, contractul se încheie prin trimiterea propunerii de încheiere de către client furnizorului şi prin acceptarea acestei propuneri de către furnizor.

 2. Inregistrarea

  Prezentarea propunerii se face prin formularul furnizorului de pe pagina de internet TRILULILU, la sectiunea “Înregistrare”, formular ce apare ca un tipizat de înregistrare, pe care clientul este obligat să îl completeze cu informaţii actuale, valide şi complete despre cerinţele prescrise, să semneze cu semnătura proprie în partea destinată acesteia din formularul de înregistrare – “Înregistrare” (sub formă de semnătură simplă electronică, care corespunde numelui întreg al clientului – persoanei fizice sau a reprezentantului legal al clientului – persoană juridică şi, eventual, numelui de înregistrare ales (login) şi a parolei şi cu ajutorul datelor de înregistrare (prin click în partea corespunzătoare a formularului de înregistrare – “Înregistrare”) şi să îl trimită furnizorului.

 3. Actualizarea informatiilor de catre client

  Clientul este obligat să actualizeze permanent informaţiile oferite către TRILULILU şi la cerere să ofere acestuia datele lipsă, care sunt necesare înregistrării (sau verificării ei) ori facturării. Furnizorul are dreptul să stopeze în orice moment furnizarea serviciilor atunci când informaţiile oferite de client nu vor fi corespunzatoare condiţiilor înregistrării (de exemplu când informaţiile oferite nu sunt bine completate sau sunt neadevărate).

 4. Informarea clientului cu privire la inregistrarea sa

  Furnizorul, după verificarea înregistrării, informează clientul despre înregistrarea sa, această informaţie fiind datată cu semnătura furnizorului (sub formă de semnătură simplă electronică, care corespunde numelui întreg al reprezentantului legal al furnizorului).

  Contractul se consideră încheiat după înregistrarea clientului şi recepţionarea acestei înregistrări de către furnizor, în acord cu condiţiile menţionate mai sus.

III. Contul, creditul

 1. CONTUL. După confirmarea înregistrării, furnizorul întocmeşte clientului un cont virtual în sistemul TRILULILU (denumit in continuare ”contul”), unde se va face evidenţa plăţilor clientului către furnizor pentru cumpărarea creditului, din care furnizorul este îndreptăţit să scadă preţul pentru folosirea serviciilor furnizate şi părţi corespunzătoare cheltuielilor furnizorului legate de furnizarea serviciului, în acord cu lista actuală de preţuri TRILULILU. Lista de preţuri actualizată este disponibilă pe pagina TRILULILU. Clientul poate să solicite în scris trimiterea listei de preţuri la adresa sa.Clientul confirmă că, înainte de semnarea contractului, a luat la cunoştinţă despre lista actuală de preţuri, valabilă la data încheierii contractului.Preţul maxim, facturat de furnizor pentru serviciul furnizat este stabilit de furnizor în acord cu contractul si cu regulamentul.
 2. CREDITUL. Condiţia folosirii serviciului de către client este creditul activ în contul său (denumit in continuare ”credit”).Clientul este de acord cu achiziţionarea creditului minim stabilit de furnizor pe pagina lui; prin cumpărarea de credit se înţelege adăugarea unei sume de bani în contul furnizorului.Clientul va primi confirmarea plăţii pe care a efectuat-o în 15 zile de la adăugarea sumei trimise în contul furnizorului, şi Confirmarea se va face in formă electronică cu conţinut adecvat documentului fiscal.

  La cererea scrisă a clientului furnizorul va trimite respectiva confirmare de plată prin scrisoare recomandată poştal.

  Dacă nu există o altă înţelegere şi nu sunt încălcate prevederile T&C, clientul nu este obligat să cumpere sau să-şi mărească contul după epuizarea lui.

 3. VALABILITATEA CREDITULUI. Creditul este valabil 365 zile de la ultima logare. Creditul care nu este folosit 365 zile îşi pierde valabilitatea. TRILULILU are obligaţia de a informa clientul despre acest fapt prin e-mail cu cel puţin 30 zile înainte.
 4. RETURNAREA CREDITULUI RESTANT. Dacă nu există o altă înţelegere, creditul cumpărat nu se returnează.

IV. Schimbarea serviciilor

Părţile contractante se înţeleg că furnizorul are o obligaţie de diligenta în oferirea de servicii clientului la un anumit standard şi în anumite condiţii tehnice, şi nu să asigure furnizarea de servicii clientului în orice condiţii. Astfel, furnizorul poate sa schimbe modul, volumul sau condiţiile furnizării serviciilor, oprirea serviciilor, limitarea folosirii lor, din cauze tehnice sau fără vreo cauza anume. În acest caz, furnizorul va acţiona corespunzător pentru a informa clientul, după posibilităţi, chiar înainte, despre schimbarea (care reprezintă micşorarea volumului sau limitarea furnizării serviciilor sau altă restrângere a drepturilor clientului), sau terminarea, dacă este posibilă în condiţiile date. În lipsa de stipulatie contrară, clientul nu este îndreptăţit, în cazul schimbării condiţiilor sau oprirea furnizarii serviciilor, să solicite continuarea furnizării serviciilor de către TRILULILU. Furnizorul va înştiinţa clientul despre schimbarea condiţiilor sau oprirea furnizarii serviciilor printr-un e-mail, urmând ca ulterior această informaţie să fie postată pe pagina web a furnizorului (publicitate.trilulilu.ro).

Dacă clientul nu este de acord cu schimbările de condiţii ale serviciilor furnizate de TRILULILU, este obligat să comunice, în scris, dezacordul său cu privire la aceste schimbări în termen de 5 zile de la data publicării schimbării.

Un dezacord întemeiat îndreptăţeşte atât furnizorul, cât şi clientul să înceteze relaţiile contractuale. Dacă clientul nu va anunţa în scris furnizorului în perioada mai sus menţionată, se consideră că a acceptat schimbarea condiţiilor furnizării serviciilor, iar respectiva modificare devine obligatorie pentru client începând din a 5 zi de la data publicării ei.

În cazul în care clientul, după publicarea schimbării, continuă să utilizeze serviciile furnizate de TRILULILU, se prezumă ca acesta este de acord cu schimbarea publicată.

V. Securitate

Accesul la serviciu şi folosirea acestuia este posibilă doar prin combinarea numelui de utilizator şi a parolei, pe care clientul o va stabili la înregistrare. Clientul este obligat să menţină confidenţialitatea numelui de utilizator şi a parolei, adică să limiteze accesul la ele pentru persoane terţe şi în acest fel sa asigure interzicerea folosirii serviciului de către alte persoane. Clientul este obligat să informeze imediat furnizorul la adresa lui de internet publicitate@trilulilu.ro despre fiecare violare a numelui de utilizator şi a parolei (inclusiv folosirea lui nepermisă).

VI. Drepturile de proprietate

 1. “TRILULILU” este marcă înregistrată a societăţii comerciale TRILULILU S.A.. Dacă nu este specificat altfel, clientului nu îi este permis, fără un acord scris prealabil al furnizorului, să folosească în orice fel această marcă înregistrată sau orice altfel de însemn sau altă marcă înregistrată care are legătură cu furnizorul sau serviciile lui şi nici sa folosească un alt însemn, marcă înregistrată sau marcă asemănătoare.
 2. Clientul este obligat să informeze furnizorul dacă află despre pericolul folosirii nelegale a mărcii înregistrate sau a însemnului sau despre dobândirea de foloase necuvenite de pe urma folosirii acestora.

VII. Regulament de funcţionare

 1. SECURITATEA. Clientul îşi ia angajamentul şi este de acord cu faptul că:
  1. este responsabil pentru faptele fiecăruia care foloseşte numele lui de utilizator şi parola şi este in continuare răspunzător pentru conţinutul mesajelor în sistemul TRILULILU sau orice alt fel de transferuri efectuate prin intermediul serviciului;
  2. va respecta toate prevederile şi dispoziţiile legale din legislaţia privind protecţia datelor personale, reglementarea reclamei, unele servicii de informare a societăţii, privind dreptul de autor şi mărcile înregistrate;
  3. nu va furniza date false, incomplete sau eronate, mai ales nu va pretinde că este o altă persoană fizică sau juridică; în cazul îndoielii despre caracterul unei date, informaţii sau al altui mesaj este decisivă evaluarea furnizorului;
  4. nu va folosi serviciile pentru scopuri care sunt contrare legii, imorale sau în contradicţie cu regulile oneste ale unui contract comercial sau cu bunele moravuri.
 2. CONŢINUTUL. Clientul îşi ia angajamentul şi este de acord cu faptul, că:
  1. nu va publica, propaga sau transfera prin intermediul serviciului nici o informaţie ilegală, tulburătoare, jignitoare, ameninţătoare, vulgară, obscenă, dăunătoare, invocatoare de ură (rasială, etnică sau alt fel), informaţie sau mesaj care susţin acte care ajută sau conduc la acte ilegale, intoleranţă cetăţenească sau orice alt mod de a încălca cadrul legal; în cazul îndoielii despre caracterul unei informaţii sau al mesajului este decisivă evaluarea furnizorului;
  2. furnizorul nu aprobă conţinutul informaţiei sau mesajului clientului sau altei forme de comunicare, publicaţie sau date, şi nici nu preia responsabilităţi (inclusiv cele legale) pentru orice fel de dată, comunicare sau publicare care este în contradicţie cu T&C sau alte prevederi legislative sau faptă la care a ajutat utilizarea paginii;
  3. furnizorul nu aprobă conţinutul informaţiei sau mesajului clientului in cazul in care acesta din urma desfasoara o activitate concurenta cu cea a furnizorului;
  4. furnizorul nu aprobă conţinutul informaţiei sau mesajului clientului in cazul in care mesajul nu respecta regulile si politicile editoriale ale furnizorului;
  5. în cazul încălcării oricărei prevederi a regulilor de mai sus, clientul se expune riscului de a răspunde pentru faptele sale conform legislaţiei în vigoare.
 3. INTEGRITATEA SISTEMULUI. Clientul îşi ia angajamentul şi este de acord cu faptul că:
  1. nu va interveni sau deteriora reţeaua legată de servicii;
  2. nu va folosi nici un echipament, software sau program, sau cu ajutorul altor mijloace nu se va strădui să intervină şi să deterioreze funcţionarea normală a paginii, serviciului şi/sau oricărui fel de tranzacţiune pe care această paginină o oferă;
  3. nu va face nimic ce ar provoca o suprasolicitare neadecvată sau nejustificată a sistemului furnizorului.
  4. în utilizarea serviciilor va folosi doar mijloacele tehnice de accesare şi utilizare în pagină şi sistem oferite de furnizor sau societate autorizată de către furnizor;
  5. nu va utiliza in nici un caz nici un fel de mijloace automatizate (de ex. agenţi, roboţi, scripts sau spiders).

VIII. Reglementări speciale

În cazul când clientul va publica sau facilita accesul la informaţie sau material care va dăuna sau care este pasibil să dăuneze drepturilor unei terţe persoane mai ales drepturilor de autor, drepturi industriale, drepturile ce decurg din apărarea personalităţii persoanei fizice, apărarea bunului renume a persoanei juridice, concurenţei economice a T&C, furnizorul poate stopa accesul la servicii. Furnizorul nu îşi asumă responsabilităţi pentru daunele cauzate de fapta clientului, mai sus prevazută. În acel caz, clientul are obligaţia de a plăti daunele la cererea furnizorului, volumul şi termenul fiind date de furnizor.

Evaluarea informaţiilor sau materialelor care conţin semnele încălcării drepturilor persoanei terţe sau a posibilităţii afectării drepturilor persoanei terţe si a gravităţii încălcării acestor drepturi, este dreptul exclusiv al furnizorului.

Clientul se angajează ca imediat după primirea citaţiei de la furnizor să despăgubească furnizorul pentru daunele provocate (în condiţiile stabilite de codul comercial, şi fără să fie lezat orice alt drept al furnizorului conform altor reglementări ale contractului cu clientul sau drepturile lui stabilite de către prevederi legale) şi pentru cheltuielile sau pierderile justificate, pe care furnizorul le-a avut sau a trebuit să le facă ca şi consecinţă a lezării drepturilor terţelor persoane de acţiunile clientului.

Prin daună se înţelege orice prejudiciu justificat şi demonstrabil, orice pierdere sau cheltuială (inclusiv cheltuielile pentru servicii juridice şi taxe pe valoare adăugate), precum şi beneficiul nerealizat de către furnizor ca şi consecinţă a încălcării drepturilor persoanei terţe sau a încălcării contractului de către client sau o persoană terţă, pentru ale cărei acţiuni răspunde clientul sau a cărui consecinţă o suportă (inclusiv persoanele afiliate, angajaţii, reprezentanţii sau partenerii de contract).

IX. Raspundere contractuala

 1. Dacă clientul încalcă una din obligaţiile prevăzute în T&C acesta este obligat să plătească furnizorului despagubiri echivalente cu valoarea prejudiciului produs furnizorului.
 2. ACOPERIREA DAUNEI. Furnizorul nu este responsabil faţă de clientul lui sau fata de oricare persoane terţe pentru dauna cauzată de folosirea serviciului (inclusiv folosirea oricărei părţi (inclusiv imobile) a sistemului TRILULILU) sau ca şi consecinţă a incapacităţii sau imposibilităţii folosirii serviciului sau ca şi consecinţă a folosirii nejustificate a serviciului fără a ţine seama de realitatea că furnizorul a fost atenţionat de posibilitatea apariţiei acestor daune sau nu. Fără a fi atinsă reglementarea prevederii anterioare, se stabileşte explicit că din dauna datorată este exclusă suma care depăşeşte dauna directă şi reală, fiind excluse de asemenea acoperirea venitului pierdut, a cheltuielilor mărite şi a oricăror daune indirecte sau ulterioare. Cu această reglementare nu sunt atinse drepturile consumatorului prevăzute de legislaţia romană.

X. Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

 1. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, S.C. TRILULILU S.A., persoana juridica romana cu sediul in str. Bâlea nr. 9 G, corp C3, ap. 2, Cluj Napoca, judetul Cluj, numar de ordine in registrul comertului J12/790/2007, cod unic de inregistrare 21132390, inregistrat la A.N.S.P.D.C.P cu numarul 9278 are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.
 2. Clientul îşi exprimă acordul ca, în conformitate cu legislaţia privind protejarea datelor cu caracter personal, furnizorul să adune şi să prelucreze manual şi automatizat datele lui cu caracter personal în cuantumul în care sunt menţionate în acest contract cât şi în documentele care sunt în corelaţie încheiate între client şi furnizor inclusiv a adresei de e-mail şi numărului de telefon mobil (in continuare doar ”date personale”), pentru scopul aplicării acestui contract, respectiv acestor contracte, in continuare pentru scopuri de evidenţă, control şi marketing în cadrul activităţii de afaceri a furnizorului, şi a adresei lui de e-mail şi numărului de telefon mobil, de asemenea în scopul trimiterii informării comerciale, pe o perioadă de 10 ani de la data terminării ultimei relaţii contractuale (în ordine) cu furnizorul.
 3. Clientul îşi dă acordul ca furnizorul să prelucreze şi sa publice numele şi prenumele lui , respectiv firma lui comercială în relaţie cu firma sa comercială în documentele de marketing a furnizorului, adică să publice faptul că, clientul este partenerul lui de afaceri.
 4. S.C. Trilulilu S.A garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor celor care completeaza formularul de inscriere.
 5. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de interventie asupra datelor (art 14); dreptul la opozitie (art 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a va adresa justitiei (art 18).Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul social al Trilulilu S.A din str. Bâlea nr. 9 G, corp C3, ap. 2, Cluj Napoca, judetul Cluj.
 6. Datele dvs. nu vor fi transferate in strainatate.
 7. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.< /li>

XI. Încheierea relaţiei contractuale

Dacă în contract nu este stipulat altfel, contractul se încheie pe o perioadă nedeterminată. Dacă nu rezultă din reglementările legislatiei incidente sau nu există în alte prevederi ale contractului expres stipulat altfel, contractul poate înceta doar din cauzele expres stipulate în contract.

 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DIN INIŢIATIVA CLIENTULUI. Clientul este îndreptăţit în decurs a 30 zile de la prima plată în contul furnizorului (vezi punctul III. Art.2 al T&C de mai sus) să declare încetarea acestui contract oricând fără specificarea cauzei, cu aplicare imediată de la primirea anunţului scris, respectiv electronic la adresa sediului furnizorului, iar în acest caz este îndreptăţit să ceară furnizorului returnarea restului creditului rămas. Furnizorul, pe baza cererii scrise, returnează clientului restul creditului (după compensarea oricăror pretenţii faţă de client) după 60 de zile lucrătoare de la data primirii cererii lui scrise, şi anume prin transferul în contul lui bancar, care trebuie trecut în cerere. În alte cazuri, clientul este îndreptăţit să declare incetarea acestui contract fără a specifica cauza, doar atunci când a consumat complet creditul său.
 2. ÎNCETAREA CONTRACTULUI LA INITIATIVA FURNIZORULUI. Furnizorul este îndreptăţit să declare încetarea, respectiv rezilierea acestui contract, cu efect imediat, de la primirea anunţului în scris sau electronic de către client oricând în următoarele cazuri:
  1. fără specificarea cauzei; sau
  2. dacă clientul (1) a încălcat contractul şi această încălcare nu se poate, după părerea furnizorului corecta sau această încălcare nu a fost corectată, în 5 zile de la apariţia ei; (2) conştient a introdus sau a lăsat în contract sau în alt mod a informat furnizorul cu date false sau care induc în eroare; (3) este in stare de faliment; (4) a revocat acordul său cu privire la prelucrarea datelor personale în sensul punctului X al T&C; sau (5) şi-a exprimat dezacordul cu schimbarea T&C. În cazul încetării/rezilierii contractului la iniţiativa furnizorului, acesta este obligat să transfere clientului în cont restul rămas din creditul său (după compensarea oricăror pretenţii faţă de client).
 3. REGLEMENTĂRI COMUNE. În cazul încetării/rezilierii contractului, clientul nu este îndreptăţit să folosească serviciul, accesul lui la serviciu fiind oprit în acel moment. Furnizorul este îndreptăţit să şteargă toate fişierele din contul clientului şi să blocheze accesul ulterior la aceste fişiere. Părţile contractante sunt de acord cu faptul că furnizorul nu este responsabil faţă de client sau faţă de vreo persoană terţă pentru stoparea serviciului şi nu este obligat în acest sens să compenseze clientul sau orice persoană terţă. Încetarea/rezilierea contractului nu are nici o influenţă asupra existentei drepturilor şi obligaţiilor părţilor contractante apărute înaintea încetării/rezilierii contractului.

XII. Modificări ale contractului

Contractul poate fi schimbat doar în scris, sub formă de adăugiri scrise, semnate de ambele părţi contractante. Prin aceasta reglementare nu este atins dreptul furnizorului să schimbe oricand T&C (inclusiv a regulamentului). Furnizorul anunţă clientului această schimbare prin e-mail şi în continuare pune noua versiune a T&C pe paginile sale web (http://publicitate.trilulilu.ro); la cererea scrisă a clientului îi trimite noua versiune a T&C prin poştă. Noua versiune a T&C trebuie să conţină data când au fost puse pe pagina web a TRILULILU şi intră în vigoare in ziua următoare a apariţiei ei pe pagina web TRILULILU. Dacă clientul nu este de acord cu T&C este obligat să anunţe în scris dezacordul său furnizorului în termen de cinci zile de la data publicării lor. Dezacordul întemeiat al clientului fundamentează dreptul furnizorului şi clientului la renunţarea la toate documentele contractuale. Dacă clientul nu îşi manifestă dezacordul în perioada mai sus pomenită, în scris, către furnizor, se consideră că a acceptat schimbarea, iar acesta devine obligatorie pentru client din a cincea zi după publicarea noii versiuni a T&C. În cazul în care clientul, după publicarea schimbării, continuă sa utilizeze serviciile furnizate de TRILULILU, se prezumă ca acesta este de acord cu schimbarea publicată.

XIII. Notificari

Fiecare parte contractantă comunică celeilalte părţi schimbările intervenite pe parcursul derulării contractului pe adresa de e-mail (în cazul anunţării clientului pe adresa de e-mail oferită furnizorului ca şi parte a datelor de înregistrare, în cazul anunţării furnizorului pe adresa de e-mail publicitate@trilulilu.ro sau pe altă adresă oferită clientului în acord cu contractul), dacă contractul nu prevede, că este suficientă anunţarea prin punerea pe pagina furnizorului sau că se cere anunţarea prin poştă sau prin corespondenţa recomandată. Anunţul prin poşta electronică se consideră ca fiind înmânat după 48 de ore de la trimiterea anunţului prin e-mail, dacă expeditorul nu a fost anunţat, că mesajul nu a fost primit. Fiecare expediţie poştală trimisă clientului prin poştă se consideră ca fiind înmânată din momentul (i) când a fost preluată de către client sau (ii) când expediţia poştală expediată de furnizor la ultima adresă cunoscută a clientului se întoarce înapoi sau (iii) în alte situatii, de la trecerea celor 10 zile de la data trimiterii expediţiei poştale şi anume în cazul în care clientul nu a luat la cunoştinţă despre expediţia poştală .

XIV. Reglementări finale

 1. Valabilitate parţială. În cazul în care o prevedere a contractului este nulă sau anulabilă, aceasta nu va influenţa, în măsura permisă de lege celelalte prevederi ale contractului. În acest caz, părţile contractante se angajează să înlocuiască această prevedere cu una valabilă care va avea în cel mai mare grad acelaşi sens şi va fi în acord cu legislaţia şi totodată cu scopul economic al prevederii înlocuite.
 2. Legea contractului şi instanţa judecătorească competentă. Contractul şi T&C sunt guvernate de legea română. Toate conflictele apărute cu privire la acest contract vor fi soluţionate exclusiv de către instanţa română competenta din circumscripţia teritorială unde furnizorul îşi are sediul.
 3. Înţelegere totală. Contractul (inclusiv T&C, regulamentul şi schimbările lor) conţin înţelegerea între părţile contractante referitoare la obiectul lui şi înlocuieşte toate înţelegerile premergătoare şi înţelegerile între părţile contractante referitoare la obiectul lui. Clientul prin semnarea contractului cu furnizorul confirmă, că a luat la cunoştinţă T&C, înţelege conţinutul lor şi este de acord în totalitate cu ele.
 4. Cesionarea. Clientul nu are dreptul, fără acordul prealabil scris al furnizorului să cesioneze, în totalitate sau parţial, drepturile sale sau sa transmită sau sa transforme, obligaţiile pe care le are faţă de furnizor, prin vreunul din mijloacele de transmitere sau tranformare a obligaţiilor prevăzute de legea română. Furnizorul este îndreptăţit să cesioneze, parţial sau în totalitate , creanţele faţă de client sau sa transmită sau sa transforme obligaţiile pe care le are faţă de client, prin vreunul din mijloacele de transmitere sau transformare a obligaţiilor prevăzute de legea română.
 5. Relaţia dintre contract, T&C şi regulament. Dacă contractul, T&C sau regulamentul conţin o altă prezentare, se foloseşte prezentarea din contract, in continuare din regulament şi apoi din T&C, în ordinea amintită.
 6. Data publicarii T&C pe pagina http://publicitate.trilulilu.ro : 01.06.2009